mr&dYant jEXnr wqCaXa

ia: sumet caZkaktE, iubahH

LarE LarE lahHIH Aar& ga puerqfaXa wcaeIH grm btah, qshHfRa AaeCl AabuDabE wfRarpIHvt Aamar pyTm pdavpNt AadreN| ckut cat` mra qpahrt FahHKn br caP` qfn laegeCl|

AQDfvY Qh Qr AaeCl ejt`, k>tac Aar& ir’eT | qto~qlaqk Aamak mrqmqr AaqkaXael Derqleh | wqnqh laegl qfn Gr paql~aeh | gC Aar& Puqlqr Bra kar pakv Kn qdeK BaX h’l "whH Kn scaQkqfR mr&Buem jaqna~ ?"

k>taqc Aamak wKn AarXE qrqS`IHaqrnIHt KabQl enql | qshH pyTm hmuj, Kbuj, calad, ecqkn Aar& mIHn eIHk`kar qsaXad wetfRao ejBat laeg AaqC |

Dr. Kastas Constantenedes F.R.C.S qtetfRa AabuDabEr Central Hospitalr Opthalmology Departmentr mUrbbE` Qh AaeCl | qto~r perbar, eLVfRwxE ir’eT Aar& etenjnE jEqfRk juelfRa, Aaqlk`qjndya Aar& enk’l |

glac`qgat >natqkaoxr ADYfRn krar smfRr prahH qto~qlakr lgt Aamar bnDutX - qLSt Aaem wqk perfRalr enecnahH hqlaQg |

glac`qgat Aamar ebfRat k>tac Bridegroom’s Bestman Aar& ir’eT Bride’s Maid AaeCl | U.A.E Ql k>taqchH ejtk qfarjXe>t ker AaeneCl | I am glad we came!

‘Kana’ KahH k>tacr Grt pureN >m#etr qramnFn qLS ker Aaem Aal AahHnQl Dapel qmelqla | AabuDabEr pra 150 ekqlaemIHar dUQrt Oasis City Al Ain. Dual Carriagewayr majr refuget r\abga Oilenderr LarE, kaSt APurnt bael - bga bael laqh laqh Aal AahHnr Paql r\a QhqCQg |

ejtr qPlI`HqIHa Aal AahHnr pyDan pTr oprt clock towerr kaSt t#tEf Rmhlat | oprt cat - br grm | nlr panE IHabt Der Fania kerqlqh ga Dub pra fafR | wec nclaql Tka As>BX | ejtr kam br Aaramr | pUXa caqr satIHar pra dUprEfRa qdr bjaQlqk qh maqTan |

he>ptalr iao$xr Aar& qto~qlakr perfRalbgvhH Aaeh Aamak AadreN jnaql | qKaXaqbaXa, tac` qKla Aaed smaqn cell | sp`taht wbarQk Aaem skqlaqX wqkaGrt sen`melt ho~ | etnpaeIHIH qKlt ecw@r baKr kaejfRar Qsqt qbc jqm |

Aaqbel ehl`IHn qhaqIHlt bYafRam, qKla, saqtara hHtYaed gDUel qLbK KelPa pakvt Pura - qsqfR AaeCl Aamar Qdnendn routine | r&eNma Aar& bubur ( Aamar qCaXalE) lg hb buel kukur wIHao Aaenqla~ | majqt wIHa ia\r dUGvIHna Qh g’l - ra>ta par ho~qt qmak wKn mIHr cahHqkql Kuen`dfRahH hat-mUr Aar& Ber Bae\ QT g’l | Pl>brUqp he>ptalt AaQIR mah LfYagt Qh Taekb lga h’l |

eklnEk Aar<B kerqla 1980t - qtetfRa Aal AahHnt AaemqfRhH pyTm AsmEfRa | iubahHt ia: iHzpl kIHkE Aar& nEna, ia: hebbur rhman, dEpa Aar& l’rah~t | maqj maqj Asmr qsaXad lbQl qto~qlakr kaSQlqk Aaqh~a | AaLaLuDEfRa iHzpl Aar& nEna Aamar perfRalr enecna h’lQg | saqraXar AabuDabEt AaeCl - epCt iubahHQl Aaehl, Punuo Aaehl, laqh laqh iubahHt AsmEfRar sZKYa baeIRl | Aal AahHnt ekntu Aaem AkqlhH Taekqla | qmar BahHqIHak AaeneCqla - Cmahr mUrt home sick Qh eso g’lQg | qmar kaejn kek Aar& babulk Aaenqla~ | esh~t qfenba bhUt bCr Taekl |

ebBUet Lmva r&qXhHct kam kerbQl Aaehl | qPan iahHqrkIHrEt Aamar nam pahH ebcaer qdKa kerqleh | wetfRa qto~ AabuDabEt enjr bYXsafR kqr | qto~r perbar dEept br sadrE Aar& l’ra qCaXalE dueIH pUja Aar& ebqbk br mrmlga | Aal AahHn AabuDabE ker qto~qlakr lgt AhaqfaXa, qKaXaqbaXa KuiHb celeCl |

1981 cnt Aaem qPlIHr pra eBlaQl Aaehqla~ | UAE r pyTm ebhU Aamar Aal AahHnr eBlaqt pta h’l | iubahH Aar& AabuDabEr skqla eKen AsmEfRahH AaeheCl | ebhUr epFapna, qBaj-Bat kkaql mUqr gaqmaca baenD ebhUnac br smaqraqhqr cell | ebhUr gyup P’qIHa iHzplr tzprtat Assam Tribune Aar& Khaleej Timesqta olal |

hHfRar epCr ebhU iHzplr Grt, rhmanr Grt, iubahHr pakvt nahHba qhaqIHlt pta QheCl | AaQka wbar ebhU Aaem Aal AahHnt paetql~a | whHbar AsmEfRar sZKYa qbeC AaeCl | ia: mendra das puqtk snur Qsqt Aaehl | Aar& wjn AsmEfRa Aal AahHnt baeIRl | qtqKtr egerh~t i: mancnda br srl Aar& srbrhE AaeCl | qto~ pNjaXE - Aamar br epyfR bnDu AaeCl | qfaXa 1998 cnr julahH maht qtqKt >bgvgamE qhaXat Aaem enjr Aat`mEfR wjn qhr&Xaqla qfn laegl | qtqKtr Aatmar Laentr baqb pyaTvna jnaqla~ |

Aaem pyTm Aaqh~aqt Aal AahHnt duIHa maqTan ra>ta | wIHa indoor cinema Aar& wIHa outdoor cinema , wKn govt. he>ptal, wKn private he>ptal | Hassani super market, wKn b\alE electrical shop, Aar& wKn Sikh AC repair shop, qkhHKnman pharmacy Aar& etenKnman Clinic | bakE qglamalr, qjata kaqpar Aaedr qdakan hHraNE, BartEfR Aar& paek>tanE manuqh clahHeCl | Al Ain Zoo, Museum, Hilli Garden, with heritage relics, Power House, Post Office, Police Station - whHeKenqfRhH maqTan AaeCl | University naeCl |

mhH Ahar Aagqt ejt etenbCr Akql AaeCl | qPlIHt ejqt eKecer bnafR | iaZ brla iaox$rskql (perfRal Bartt) Aaeh KafReh Aar& gDUel ejem ecqnmat qKaj kaeIR ecqnma cafRQg | he>ptalt hHmarqjncE h’ql ecqnma >kyEenZ bn`D ker iaox$rr nam >kyEnt qdKuXafR he>ptalQl maet pqFaXar system AaeCl | kandqIHa Aamar cah baegCat Baona qcaXar enecnahH hfR ! ia: lamekr baehqr qgaqIHhH qkhHjn Heads of the Department BartEfR ba paek>tanE AaeCl | Department r kam, ApaqrLYn Aaedt ejqt enjr srn`jam bYXhar kereCl | he>ptalr enjr sa-srnjam Aaeh pahH maqn qkhH bCr man g’qlhH | ocrr gaX~r manuheblaqk GrcEfRa jntu- iHIH, CaglE Aaedr qbmar h’ql he>ptalr iaox$rkqh maet enqfReh |ejqt 24 GnIHa Akql eiiHeIH kerb laegeCl fedo kam ker Bal pahHeCl | The atmosphere was cordial and the rules were not so strict.

wbar qLbKr Grt qBaj Kao~qt wjn baduqX ( TluXa qlaqk enjqk badu ATba qbduhHn buel kfR ) roasted CaglEr cku wIHa GukeIH Aaen ejtk KabQl edql | qshHqIHa qhqna mrm Aar& snmanr ecn | ejqt ckuqIHa gyhN ker qkaqnamqtqh bem nkraQk Taekl |

wbar wjn bfResfRal nagerkr cataract ApaqrLYn br Bal h’l | buIRahH k#tj@ Qh qto~r caerjnEQk Aebbaehta qCaXalEqk ejtQl faecql | AXqLY qjaHtuk edb nalaqg (saDarNqt pyetjnE khHnar qjaHtuk hHfRar ehcaXt wk ba duhH laK eirhamr km nhfR !) ejqt kql qf qto~ ebbaeht Aar& dujnEQk qCaXalEr baqpk | srlBaqX buIRahH kql - "qtqnhql qmar etenjnE qCaXalEqk qtamaQl edo~ - tuemqta caerjnEQk QGNE raeKb para" |

pyafR wqk DrqNhH qmar eklEnkt wjn qika baduqX py>tab edql - "iaox$r, mhH qtamak ebfRa krab qKaqj~a - ekman qjaHtuk laqg qkaXa~?"

I was amused. kqla~ "qjaHtukr kTa bad edfRa - mhH ebbaehta, dujnEQk qCaXalEr mak, qtamak ebfRa kqraxXar pyLnhH nuqF |" "qtqnhql talak ed edfRa" - qto~ g<BEr BaqX kql | Dowry, ebbah Aar& ‘talak’ seemed so easy!

TluXa qlakr lgt Aamar s<bnD iHpr&Xa DrNrqh AaeCl | Grt qbmarE cabQl qfaXa nahHba qLbKr Grt qBaj KabQl qfaXa - esmaqnhH | badur GrQl gql qbmarE qcaXar epCt P’lmUl, qKjur Aaed ia\r Talt sjahH edqfReh - lgqt gaduXa | qkaqnaqkaqnaqX P’l emFahH, qKjur Aaed baenD Aaen gaiREt tuelo edqfReh |

wbar Crown Prince qLbK KelPar jEqfRkr ebfRaQl gqla | khHnar AahHtak qLbKa haccak Baldqr ecenpao~ | qto~ mrqmqr s<bDvna jnahH KabQl hHZegt edql | pykani LbaemfRana, taqt ia\r ia\r Talt wqkaIHa qgaIHa CaglEr lgqt BjaBat, P’l, calad`, emFahH hHtYaed | qdeKqla badu mehla skql wqkaKn Tal gaiREt iHFahHqC Aar& QgqCQg | qmar lgt qfaXa qcamalE nacvjnEqfR kql "iaox$r, b’la wKn Tal lo~ Aar& fao~" | l’ra wIHahH wKn Tal qmar gaiREt iHFahH edql Aar& Aaem GrQl iHBetqla~ | What a royal treat ! cao~qt cao~qt Aal AahHnr bhUt iHnnet h’l - qleKb qnaXaraQk three lane dual carriage way, building, university, garden, hotel, qdakan, flyover - skqla ckur pcarqt hbQl Derql | gC Aar& Pulqr oasis Kn "Garden City of U.A.E." bnaql | Jabel Hafit, Ain Al-Faida, Hilli Fun City Tourist attraction h’l | manuh bhUt baeIRl - lgqt Gr Aar& gaiRE | he>ptalt kam baeIRl - epqC drmhaqh nabaeIRl !

Aamar gy&pr qbeCBag iaox$rqk AatqraXa h’l | LorryqfR retire kerql, i: lam`ek omanQl g’l | bakEeblakr lgt paeIHv kerqlqh qdKa qhaXa h’l |

AXxqLSt Gr&Xa bnDu ehcaqX Aamar ocrcuburEfRa ia: baecm, qto~r perbar wem, Malayasian Nursing Supervisor, Aar& Palestinian S.H.O ia: calah, perbar paduXa Aar& qto~qlakr l’ra-qCaXalE h~tqh r’lQg | bubu, rueNma Aaqmerka, hHZlniQl g’lQg | Aal AahHnt Taek Aamen l’ga QheClQg | tTaep Aaem k#tj@ | U.A.E. Ql Ahar karqNqh Aaem hHiHqrap, Aaqmerka, AaePyka, Far East Aaed FahH BymNr suqfag paql~a | qCaXalE dujnEk Choicest Institutiont pIRab paerql~a Aar& nanan qdLr manuhr lgt emlaemca h’l |

iubahHQl Aaeh wqnqh laegqC qfn Aaem bq<br majt Tka wKn mini Asmtqh AaqCa~ | hHfRat Aaem pyafR skqlaqk ecen pao~ | qKaXa-qbaXa FaIHIHa-m>kra shafR-sareT AaqC - hHSva nahH | klpnar mini >bgvKn caqg wqnkuXahH !

ntuncaqm pureN camr lgt lg laeg pyTm "Asm smaj" gFN kerbQl olahHqCa~ | What a "cmzkar"!! Long Live Dubai - jfR AahH Asm |