Credits for Bihu Souvenir

 

Co-ordinator:

Dilip Kumar Borah

 

 Editor :

Arman Hazorika

 

 Web Design and Web Hosting

Rashid Ahmed

 

 

Assamese DTP:

Dilip Kumar Borah

 

 Hardware Support:

Sanjeeb Rose, Rashid Ahmed & Dilip Kumar Borah

 

 Photographs courtesy:

Pankaj Shah, Rajeev Borah, Utpal Kumar Kataky