manuqh manuhr baqb

(mr&dYant jEXnr wqCaXa - 2fR Bag)

i: sumet caZkaktE, iubahH

enLcl Qh ebcnat per AakaLQl cahH cahH Buqpn hajerkar ganr whH kelqIHaqXhH baqr baqr mnQl AaeheCl | BaebeCqla manuqh manuhr baqb BbxaqIHaqXhH jEXnr maDufY |

Ak>maz epCel per qmar bao~ tepnar haiR (hip bone) Bae\l | wetfRa 5 ekqla ojnr traction wIHa Ql epeFt ect Qh per AaqC~a recd he>ptalr eKeiRkEr kaSr ebcna wKnt | qcp`qt<br mahr 12 taerK (2000 cn), raet 8 bjat dUGvIHna ho~qt ebqmar Qh ecnakE techyan expert ia: rqmLqk Kbr edql~a | qto~qr enqdvLmqt puelcr w<buqln`ck Kbr ed recd he>ptalr Aake>mk duGvIHna ebBag paqlaeh; lgt ejt, mUrt srg Bae\ prar enecna AshafR BaX | BaqgY ia: rqmL on call AaeCl| qto~ Xaivr nacvr lgt Aaqlacna ker qmar karqn ebqLS bYX>Tar AaqfRajn kerql| Aanek ejtk en eKeiRkEr kaSr ebcnaKqna qdKuXahH AaenqlQg | qto~r Superior Trauma ebBagr murb`bE ia: qri`iEr lgt ejtk ecnakE ker qmak qto~r hatt gtahH edql | qbqcrahH raet eten bjaQlqk KaeIHql | epcedna puXahH qto~ jEqfRkk admission edbr karqn AaqmerkaQl raona hl |

jEXnt pyTm barr baqb mhH single roomr slen saDarn Xaivqt TaekbQl hHc`Ca kereCql~a - An`tt: skqla smfRqt manuhr muK qkhHKn qdeK Taekm | trauma injection Aar& qmar AnuqraDt ia: rqmqL kra Tachyan applicationr pyBaXt qmar ebSqkap qnaqhaXa hl | qshH raet BalQk Lub paql~a | epcedna puXa sar qpaXar epctqh pyk#t pere>TetqIHa Anuman kerb paerql~a | whHKn ebcnaqt mhH kqmo dumah epeFt bager LuhH Taekb laegb | qKaXaqbaXa, qLaHc-qpcaX, gaqDaXa skqla ebcnaqt kerb laegb | muFqt mhH wetfRa en:shafR Aanr oprt enBvrLEl pZgu ! kTaqIHa As<BX qfn laegl -  hH weIH qfn sqpanqh | qmar enecna ALant AQDfY >bBaXr manuhr karqn hH wIHa ia\r Lae>t | Baebqla death is the only way out - ejtr muKQl cahH enjqk br qdaSE qfn laegeCl - qmar AsaXDantar karqnhH qbqcrar whH dudvLa QhqC|  du:ecnta, taqraper Grr kamkaj, kukurr Aapdal, bjar-smar Aar& qmak LuLy&Sa kerbQl  KuXabQl edqn dubarQk he>ptalQl AhaqfaXa kra hHtYaed |

epcedna ejqt edlEpk Kbr edql - edlEpr e-mailr jerfRqt skqla AsmEfRahH duGvIHnar KbrqIHa paql | wjn-dujn, wGr duGrQk iubahHr AsmEfRa skl qmar Kbr lbQl recd he>ptalr Xaiv n: 7 r 18 n: ebcnaQl Aaeh olaleh | Pulr qtara, PlmUl, qKaXab>tu, cqkaqlt, emFahH Aaed nana Drnr b>tu Angvl AaehqfRhH Taekl | ebqdLt Tka jEfRrE dujnEqfRo kaendkaet AaehbQl ebcaerql|  epqc esh~tk mhH he>ptalr pra oqlaxXar epctqh AaehbQl kqla~ -  qtetfRaqh qmak qcaXaectar baqb qbec pyqfRajn hb buel |

iubahHr iHzpl-nEna, hebb-dEpa, edlEp-hHma, ia: qmeD d<pet, mqnaejt-elnu, Aarman-mamen, jfRnt-munmun, AeLbnE-snjna, qmajaehd-AaBa, c<pa-muFanna, sumn, ramanuj, terz das, sEma-snjEb, subEr-munmun, AabuDabEr Par&k Aaed skqla Aaehl | qmar patient sujan (BartEfR), qrqCl (Aq>tylEfRan), deniHka ( LyElZkar) Aaehl qmak cabQl | qrqCql Pulr qtara, qKaXab>tu Aar& ektapr lgqt enjr boy friendqka Ql AaeheCl | Aamar bnDu rqmn muKavjE, QGNE bEna Aar& jEfRrE dEepka Aaeh PlmUl, qKaXab>tu, ektap Aaed ed gleh |  carjahr kmr, ptnE tacemn, Aal-AahHnr pra ia: baecm-wmE, ptnEsh ia: pykaL Aar& ia: rnejz, qja Aar& perfRal, mendra  PlmUl, emFahH, Pul Aaed Ql qdKa kerqleh | qmar patient turned friend qgalam (paek>tanE) bhUt PlmUl Ql haejr hleh |  whHeKenqt qgalamr ebSqfR duAaSarman nQk qnaXaerql~a |  Aal-AahHnt Taq~kaqt qgalaqm qmar ecekzsat AaqragY Qh br k#tj@ QheCl | qto~ qmak hHman gaKEr Aar& Lakpacel Aaen edeCl qf, gaKEqrqr Qd-cana Aaed bnaqfRa qmar fridget TbQl FahH qnaqhaXa QheCl | epct qfenba kakuet-emnet ker tak qshHqbar Ana bnD kerqla | qto~ iubahHQl Aaehql raetqta Aamar Grqt Taqk; lgqt Aaqn qdDar mUgEv, CaglE Aar& iHIHr m\h| wbar wIHa jEfRa CaglE Ql Aaehl; Aaem kcahH ebcaer hafRraN | qkaqnamqt paFan wjnr htuXahH CaglEqIHa kIHatqh rVa perql~a |

whH qgalaqmhH wbar bubur ( sr& jEfRrE ) Good Samaritan eLtanr wk cueIH ecqnmar mUl Buemkat AZL QleCl - lgt AaeCl edlEp Aar& r&eNma (br jEfRrE) | mr&Buemr majt shooting ker Taqk~aqt weIH d#LYt r&eNma m#tqdhr BaXt gaiREwKnr epcPalr hat iHelfRahH per AaeCl - tahH qsiHjEfRa r\r paek>tanE saj wqjar epenD AaeCl | qshH smfRqt qshHepqn par hok paek>tanE bnuXaqr Bra wKn IyHak | esh~qt s~cas~ec paek>tanE qCaXalEr mraL buel Aamak qGer Derqleh | Alp prr epct Aacl GIHnaqIHa gm pahH qsqmnaqsqmenQk guec glQg |

maqraXarE bYXsafRE stYnarafRNk Asmr ebplXEskql sbv>bant ker  qKdafR edfar epcqta Asm Aar& AsmEfRar qmahr pra Aater Taekb pra naeCl| iubahHt samanY drmhaqt kamker Tka whH shj srl AmaefRk manuhjqn wedn wKn qdakant Aamar AsmEfRa mat Luen qdaHer Aaeh ocr paqleh- qfn perfRalrqh qkaqnabak lg paql ! qto~ pyaqfR qPanker Aamar Ka-Kbr kqr Aar& Grqta qdKa kqreh | wqsapaman PlmUlqr Qsqt qtqX~a he>ptalt haejr hleh |

sudur kanaiar lelta, Aaqmerkar pra qmar BahH ia: nqrn Aar& qdeBn, nnd` r&ma, hHZlnir ia: AenqmS Aar& wn`, ercaiv Aar& qpeIHyecfRa, n#qpn Aar& iel, ierc, cahHpyacr puren bnDu k>tac Aar& ireT, Asmr nndr lra jn, qmar BahH qhqmn Aar& bZekm, nnd bn Aar& dEqnL paFk Aaed skqlaqr iHqdbgBra LuqBcCa qmar karqn Aapur&gEfRa AaeCl | qmar pyaox&n paIHvnar Aadnan AaelqfR qmatQkqfRa oK Pulr qtara wIHa ed LuqBcCa jnaql Aar& btvman paIHvnar m: Aal cahEqfR Aagqt Kbr enedfRa karqn qKd` ker qdKa ed gleh | qmak cabQl Aha ebqLS Visitor skl AaeCl ekqLar-ekqLarE Aar& kN kN eLLuskl - qraehka, qraeht, nahHna, dEfRa, ANvX, suqcta, snjna Aar& qmar epyfR eLLu Ajuvn | Ajuvnk mhH jnmr Aagqr prahH ecen pao~ | makr qpIHr eBtrt br lrcr ker Tka AX>Tat  Ultrasound Scanner >kyEn Knt pyTm tak qdeKeCqla~ | mqnaejqt qshH AX>Tat puqtkr intra-uterine nac-bag cahH br Aannd laB kereCl | epct eLLukalt mhH tak nana ekeIHp eLkaqla~ | mqn mqn elnuqX qnqdKaQk duhH Aa\uel drink ba kePo KuXahH edo~ | eso br Bal pafR tar enfRmEfR KadYtQk qbqlg qsaXad pahH | wedn mhH tak Alp AahHc ekym KuXahH edqla~ - taqk qdeK mqnaejqto tak Alp cqkaqlIH KuXahH edql | epcedna mqnaejqt qPan ker kql - elnuqX qbaql br daeb edql Ajuvnr cqkaqlIH wqlejv qhaXa baqb | elnur gael qKaXar pra saerbQl etenednman esh~tr GrQl qnaqfaXaQk Taekqla |

wetfRa he>ptalr bYX>TaQl Aaq~ha | crkarr percaelt qjqnqrl he>ptal buelql saDarNqt mnQl Aaqh duKEfRa manuhr he>ptal! epqc recd he>ptalr karbar qbar qbqlg - wards run with total professionalism. percaerkahH Anvgl per>kar kerqfRhH AaqC, nacv qbaqr ecekzsa Aaedr pyqfRajnEfR ftn Aagyqhqr QlqfR AaqC |  iao&qr smfRmqt qragEk qcaXaecta kerqC | public relation department w qragEr skqla sa-suebDar pyet cku raqK | qmar wqn BaX QheCl qfn qf management at the top is doing a very good job, rather strictly | naqcv qkqIHra-qjq\ra nkraQk qhlaqrq\ Alr Acr qbmarEk qLHac-pysaX per>kar krar pra ga-DuoXa, kaqpar sqlaXa, KuoXa Aaed skqla kaqmhH kqr | puXa 5 bjaqt qLaXar pra iHFahH Qdnen`dn kam qbarr baqb skqla ftnahH edqfR| 8:30 bjar lqg lqg qragE skl iao&rr  visitr baqb QtfRar Qh iHqF |